Všeobecné obchodní podmínky
pro program Online Příjem

1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vydává společnost Credia Invest s.r.o., se sídlem Jahnova 8, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ 28816871, DIČ CZ28816871, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka 29049 (dále jen „Provozovatel“) pro své obchodní partnery, tj. fyzické osoby nebo právnické osoby, které mají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, kteří se zaváží dodržovat tyto podmínky spolupráce, pokud provedou registraci na portálu Provozovatele provozovaném pod internetovou doménou www.onlineprijem.cz (dále jen „Onlineprijem.cz“) do programu Online příjem, jehož cílem je propagace odběru dodávek elektřiny a/nebo plynu od smluvních partnerů Provozovatele (dále jen „Program“), splní podmínky v těchto VOP a Provozovatel jejich registraci do Programu přijme (dále jen „Partner“).

Přijetím registrace do Programu ze strany Provozovatele uzavírají Provozovatel a Partner smlouvou o obchodní spolupráci v Programu ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“) na základě níž je Partner oprávněn jakýmkoliv vhodným způsobem zveřejnit bannery a/nebo odkazy s reklamou na Onlineprijem.cz (dále jen „Banner“), nebo jiným povoleným způsobem doporučovat a propagovat odběr dodávek elektřiny a/nebo plynu od smluvních partnerů Provozovatele prostřednictvím účasti v Programu, a to zejména prostřednictvím poskytování, sdílení nebo jiného povoleného šíření předem určené a Provozovatelem Partnerovi poskytnuté statické URL adresy, kterou Partner použije za účelem odkazování na stránky Provozovatele (dále jen „Provizní odkaz“), za což se Provozovatel v případě řádné činnosti Partnera na základě těchto VOP a v souladu s příslušnými právními předpisy zavazuje vyplatit Partnerovi provizi (dále jen „Smlouva“).


2. Obecné podmínky používání programu Online příjem

Partnerem se mohou stát fyzické osoby starší 18 let nebo právnické osoby způsobilé k právním úkonům v plném rozsahu.

Osoba, která navštíví Portál Partnera, na kterém je umístěn Banner či Provizní odkaz, nebo která jinak v důsledku činnosti Partnera dle těchto VOP získá přístup k Banneru či Proviznímu odkazu, a která je proklikem na Banner či Provizní odkaz přesměrována na Onlineprijem.cz (dále jen „Uživatel internetu“), ani osoba, která zažádá o registraci v Programu (dále jen „Zájemce“), nemají právní nárok na registraci do Programu, pokud nedošlo k akceptaci jejich registrace Provozovatelem.

Partner je oprávněn založit si pouze jeden účet v Programu pro Onlineprijem.cz. Partner nesmí vyvíjet žádné aktivity směřující k neoprávněnému zvýšení provize. Partnerem se nemohou stát osoby, kterým byla Provozovatelem již dříve zrušena registrace do Programu.


3. Registrace a přístup do Virtuální kanceláře

Zájemce se registruje do Programu vyplněním registračního formuláře dostupného na www.onlineprijem.cz jeho následným elektronickým odesláním Provozovateli a jeho elektronickou akceptací ze strany Provozovatele. Okamžikem akceptace registrace Provozovatelem se Zájemce stává Partnerem.

Podmínkou akceptace registrace je vyplnění registračního formuláře správnými, pravdivými a úplnými údaji, jakož i poskytnutí následujících dokumentů:

• Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny a/nebo zemního plynu, nebo Souhrnné roční vyúčtování,
• Informace o zpracování osobních údajů a Souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení (vyplněné a podepsané zákazníkem), a
• případně na žádost Provozovatele další dokumenty potřebné pro akceptaci registrace v Programu (např. Sdružené inkaso plateb obyvatelstva).

Provozovatel není povinen registraci Zájemce akceptovat a sdělovat Zájemci důvody tohoto odmítnutí. Odmítnutí registrace bude Zájemci zasláno na jeho e-mailovou adresu, kterou uvede při registraci. V případě, že Provozovatel vyhodnotí údaje nebo dokumenty Zájemcem při registraci poskytnuté jako nesprávné, neúplné, nečitelné nebo z jiného důvodu nedostatečné, může za účelem jejich opravy či doplnění, jež je nutné pro úspěšné dokončení registrace, Zájemce kontaktovat.

Okamžikem akceptace registrace ze strany Provozovatele je Partner vázán těmito VOP.

Následně Provozovatel umožní Partnerovi přístup k jeho uživatelskému účtu v rámci tzv. Virtuální kanceláře, kterou se rozumí kybernetický prostor Provozovatelem poskytnutý Partnerovi, vedený za účelem administrace provizního systému a poskytování nezbytných informací pro další činnost Partnera (dále jen „Virtuální kancelář“).

Ve Virtuální kanceláři jsou rovněž evidovány zejména údaje o vzniku, výši a termínu výplaty nároku Partnera na provizi, do kterého má Partner online přístup přes uživatelské rozhraní.


4. Podmínky a způsob propagace

Partner se zavazuje doporučovat a propagovat odběr dodávek elektřiny a/nebo plynu od smluvních partnerů Provozovatele prostřednictvím Programu, zejména pak prostřednictvím poskytování, sdílení nebo jiného povoleného šíření Banneru nebo Provizního odkazu.

Provozovatel se zavazuje, že činnosti Partnera na základě těchto VOP a v souladu s příslušnými právními předpisy vyplatí Partnerovi provizi.

Partner je povinen zajistit souhlas se zpracováním osobních údajů každého vlastníka odběrného místa, k němuž zprostředkovává uzavření Dodávkové smlouvy. Formulář souhlasu se zpracováním osobních údajů bude připraven ve virtuální kanceláři Partnera.

Partner nesmí bez předchozího souhlasu Provozovatele jakkoli pozměňovat HTML kódy, grafickou podobu či obsah Bannerů a Provizních odkazů poskytnutých mu Provozovatelem za účelem jejich umístění na Portále Partnera.

Provozovatel si vyhrazuje právo i bez uvedení důvodu odmítnout zobrazování Bannerů a Provizních odkazů na místech, které, byť i následně, vyhodnotí jako nepřípustné.


5. Provize Partnera

Partner má nárok na provizi, která se dělí na Základní provizi a Nadstavbovou provizi – Bonus. Dělení provize je dle výchozího počtu Partnerem napřímo uzavřených Dodávkových smluv ve vztahu k jednomu OK kvalifikovanému odběrnému místu (dále jen „OK OM“), tzn. že ve vztahu k tomuto OM dojde k uzavření Dodávkové smlouvy.

A)  Základní provize

Podmínkou nárokování Základní provize je ze strany Partnera osobní zprostředkování jednoho kvalifikačního OK OM v rámci Programu. Základní provize se dále dělí na:

a)  Bonus 500

Bonus 500 je provize za uzavření Dodávkové smlouvy, jejíž uzavření v rámci Programu Partner sám zprostředkoval. Tato provize nenáleží za první uzavřenou Dodávkovou smlouvu, protože za tuto smlouvu má Partner nárok na Virtuální kancelář zdarma.

b) Partnerská provize 500

Partnerská provize 500 je za uzavření první Dodávkové smlouvy, jejíž uzavření v rámci Programu zprostředkoval v síti Partner v 1. úrovni. Partnerská provize náleží pouze za první uzavřenou Dodávkovou smlouvu v síti každého Partnera v 1. úrovni.

c)  Získatelská provize

Získatelská provize je za každé zprostředkování uzavření Dodávkové smlouvy v síti Partnera v poměru dle provizního pásma.

d)  Následná Provize

Následná provize je za řádné plnění Dodávkové smlouvy s Česká Regionální Energetika a.s., za kterou byla Partnerovi vyplacena Získatelská provize za uzavření smlouvy, a to v poměru dle provizního pásma.

(Bonus 500, Partnerská provize 500, Získatelská provize a Následná provize za uzavření smlouvy a dále společně jen jako „provize“)


B)  Nadstavbová provize – Bonus

Podmínkou nárokování Nadstavbové provize - Bonusu je ze strany Partnera osobní zprostředkování dvou a více kvalifikačních OK OM v rámci Programu. Takový Partner nad rámec Základních provizí nárokuje i Nadstavbové provize, které se dále dělí na:

a)  Bonus za osobní aktivitu

Bonus za osobní aktivitu je za minimálně 3 a více nových přímých kvalifikovaných Partnerů v síti 1. úrovně.

b)  Bonus za týmovou aktivitu

Bonus za týmovou aktivitu je za každého přímého kvalifikovaného Partnera, který má nárok na Bonus za osobní aktivitu.

c)  Bonus za dosažení pásma / Rychlostní bonus

Kvalifikovaný Partner má nárok buď na Bonus za dosažení pásma, nebo na Rychlostní bonus. Tzn. že Bonus za dosažení pásma je za postup do vyššího kariérního pásma, a to od 5. pásma výše. Ovšem v případě, že se Partner do vyššího pásma kvalifikuje ve stanoveném termínu od registrace do VK, Bonus za dosažení pásma se ho netýká a má nárok na výhodnější Rychlostní bonus, viz tabulka níže.

Bonusy za pásma

d)  Výkonnostní bonus

Výkonnostní bonus je za minimálně 5 a více nových přímých kvalifikovaných Partnerů v síti 1. úrovně, kteří osobně zprostředkují dvě a více kvalifikačních OK OM v rámci Programu s tím, že nárok na Výkonnostní bonus vzniká až zprostředkováním druhého OK OM v pořadí a bez ohledu na časové období, ve kterém bylo registrováno první OK OM.

Výkonnostní bonusy

e)  Renta

Renta je za dosažení 10. pásma s tím, že Partner, který jej dosáhl, má ve své síti až do 3. úrovně minimálně jednoho, avšak maximálně čtyři další kvalifikované Partnery také v 10. pásmu, kteří nemusí být v samostatné linii. Za každého takového Partnera se k výši Získatelské a Následné provize načítají 3 % navíc, avšak maximálně 12 % v případě až čtyřech Partnerů v 10. pásmu v síti Partnera.

(Bonus za osobní aktivitu, Bonus za týmovou aktivitu, Bonus za dosažení pásma / Rychlostní bonus, Výkonnostní bonus a dále společně jen jako „provize“)


Společná ujednání o provizním systému

Provizní tabulka
Provizní tabulka platná k 1. 8. 2020


Provizní pásma

Provizní pásma platná k 1. 8. 2020.


Pro případ, že na základě Partnerem zprostředkované uzavřené Dodávkové smlouvy, nedojde k připojení odběrného místa na dobu nejméně 30 dní, zaniká nárok na provize, které byly vyplaceny v souvislosti s tímto odběrným místem. Provozovatel je oprávněn započíst tento nárok oproti nároku Partnera na vyplacení provize, případně k jeho úhradě využít Rezervního fondu.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit výši provize, formu provizních pásem a HTML kód pro Banner. O této změně bude Provozovatel informovat Partnera prostřednictvím Virtuální kanceláře.

Nárok na úhradu provize vzniká Partnerovi od 3. pásma výše a od částky 300,- Kč výše, a to v každém termínu výplaty nároku Partnera na provizi.

Nárok na úhradu provize zaniká v případě spotřebitelských smluv, u nichž zákazník využil svého práva na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu dle ust. § 11a odst. 2 EZ ve spojení s ust. § 1829 a násl. OZ, nebo práva smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu a bez sankce dle ust. § 11a odst. 3 EZ.

Výše provize se zobrazuje ve statistikách Programu, které jsou dostupné ve Virtuální kanceláři každého Partnera a jsou pravidelně aktualizovány.

Splatnost daňového dokladu nebo dokladu pro vyplacení provize je 14 dní ode dne jejího schválení Provozovatelem.

Partner se tímto zavazuje ve Virtuální kanceláři kompletně vyplnit a udržovat v aktuálním stavu své fakturační údaje.

Partner tímto výslovně souhlasí s tím, aby Provozovatel vystavil daňový doklad nebo doklad pro vyplacení provize jménem Partnera pod vlastní číselnou řadou. Partner se zavazuje, že tento daňový doklad nebo doklad pro vyplacení provize přijme za svůj a začlení ho do svých příjmů dle platných zákonů.

Partner nemá nárok na náhradu jakýchkoli dalších nákladů vynaložených v souvislosti s činností podle Smlouvy a těchto VOP, neboť tyto jsou zahrnuty v provizi.

Smluvní strany se dohodly, že případné služby poskytované ze strany Poskytovatele mohou být Partnerem hrazeny z dosud nevyčerpané provize evidované na účtu Partnera. Tyto služby budou poskytnuty jen na základě objednávky Partnera.

Veškeré bližší informace zejména ohledně provize Partnera a kariérního postupu jsou součástí dokumentu „Kompenzační plán“.

Rezervní fond

Provozovatel vede pro Partnera rezervní fond. Smluvní strany se dohodly, že do rezervního fondu bude převedena část odměny Partnera ve výši 10% z vyplacených Provizí, a to až do celkové výše 50.000,-Kč.

Provozovatel vede pro Partnera rezervní fond i po zániku této Smlouvy, a to po dobu 60 měsíců od zániku této Smlouvy. Peněžní prostředky, které jsou složeny v rezervním fondu, je oprávněn Provozovatel použít k úhradě případných pohledávek, kterou bude Provozovatel povinen uhradit v souvislosti s činností Partnera (tj. zejména vracení provizí za zprostředkované smlouvy o dodávkách energií, které nebudou realizovány do reálné dodávky energie do odběrného místa).

Po uplynutí výše uvedené lhůty 60 měsíců vyplatí Provozovatel z rezervního fondu Partnerovi částku, která je ve výši zůstatku rezervního fondu ke dni vyplacení.

Výše uvedená výplata z rezervního fondu bude provedena na základě písemné žádosti Partnera, ve které bude uvedeno bankovní spojení, na které má být Provozovatelem výplata provedena.

Smluvní strany sjednávají, že v případě, kdy Partner nezašle výše uvedenou žádost Provozovateli ve lhůtě jednoho (1) roku od uplynutí výše uvedené lhůty 60 měsíců, započítává se zůstatek rezervního fondu na náklady, které Provozovatel nese v souvislosti s vedením rezervního fondu, kdy Smluvní strany sjednávají, že tyto jsou v paušální výši, která odpovídá výši zůstatku rezervního fondu.

Partner se výslovně zavazuje nahradit Provozovateli záporný zůstatek rezervního fondu, a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku, kdy Provozovatel zašle Partnerovi výzvu k tomuto plnění.


6. Doba trvání Smlouvy a její ukončení

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Smlouva zaniká dohodou mezi Provozovatelem a Partnerem, výpovědí nebo odstoupením Provozovatele.

Kterákoli ze smluvních stran může do 30 dní od registrace do Virtuální kanceláře vypovědět Smlouvu, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí 7 dní a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně. Partner může podat výpověď i elektronicky na e-mail Provozovatele: info@onlineprijem.cz. Provozovatel může vypovědět Smlouvu zasláním výpovědi na e-mailovou adresu Partnera uvedenou při registraci do Programu.

Po 30 dnech od registrace do Virtuální kanceláře je Provozovatel oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména, dozví-li se Provozovatel o tom, že Partner vyvíjí jakoukoli činnost směřující k neoprávněnému navyšování provize nebo poškozování dobrého jména Provozovatele nebo jeho smluvních partnerů a při porušení jakéhokoliv článku Smlouvy. Ze strany Provozovatele může být Smlouva dále ukončena z důvodu nesplnění smluvní podmínky Partnera pro bezplatnou Virtuální kancelář, tzn. že Partner nezprostředkuje uzavření Dodávkové smlouvy a její řádné doložení s ostatní dokumentací vyžádané Provozovatelem, nebo Partner uzavření Dodávkové smlouvy zprostředkuje, ovšem zákazník využije svého práva na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu dle ust. § 11a odst. 2 EZ ve spojení s ust. § 1829 a násl. OZ, nebo práva smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu a bez sankce dle ust. § 11a odst. 3 EZ. V důsledku činnosti Partnera tak na základě Dodávkové smlouvy nedojde k zahájení dodávky elektřiny a/nebo plynu do alespoň jednoho (1) sjednaného odběrného místa elektřiny a/nebo plynu po dobu nejméně jednoho (1) měsíce, případně Partner nezajistí příslušný souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby kontaktování vlastníka ze strany smluvního partnera Provozovatele za účelem uzavření Dodávkové smlouvy.

Nastane-li některý z důvodů pro odstoupení od Smlouvy, ztrácí Partner nárok na budoucí provizi. Případné ukončení smlouvy nemá vliv na ustanovení o storno fondu, který bude dále veden dle podmínek sjednaných výše. Ukončením Smlouvy nezaniká právo na náhradu škody, ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení Smlouvy.


7. Závěrečná ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že Partner není oprávněn postoupit peněžité nároky vůči Provozovateli na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele.

Partner přejímá odpovědnost za plnění všech zákonných povinností v souvislosti se správou a zpracováním osobních údajů subjektů, s nimiž zprostředkoval uzavření Dodávkové smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že Provozovatel je oprávněna jednostranně změnit VOP. V případě, že Partner do deseti (10) pracovních dnů od okamžiku, kdy ho Provozovatel o změně informoval prostřednictvím Virtuální kanceláře, neoznámí Provozovateli svůj nesouhlas s novým zněním VOP a z tohoto důvodu neodstoupí od Smlouvy, změna VOP se stane účinnou a pro smluvní strany závaznou.

Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými obecně závaznými právními předpisy České republiky.

Tyto VOP vstupují v platnost a účinnost dnem 1. 8. 2020.