Informace o zpracování osobních údajů
Obchodní partneři

Prostřednictvím těchto informací o zpracování osobních údajů (dále také jen „Informace“) si vás společnost Credia Invest s.r.o., sídlem Jahnova 8, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 288 16 871, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 29049 (dále jen „Společnost“ nebo „my“), dovoluje informovat o zásadách a pravidlech zpracování vašich osobních údajů, které Společnost při své činnosti provádí, a to včetně způsobu, rozsahu a dalších okolností zpracování a dále včetně způsobu zabezpečení ochrany zpracovávaných osobních údajů. Níže v tomto dokumentu naleznete i informace o vašich právech se zpracováním vašich osobních údajů souvisejících.

Spoluprací s námi, využíváním našich služeb a poskytnutím svých osobních údajů potvrzujete, že jste byli informováni o námi prováděném zpracování vašich osobních údajů, jak je uvedeno v těchto Informacích o zpracování osobních údajů.


1. Obecná ustanovení

Cílem těchto Informací o zpracování osobních údajů vydaných ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „GDPR“) je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje jako správce osobních údajů získáváme, uchováváme a zpracováváme o Vás, jakožto fyzické osobě nebo podnikající fyzické osobě, kdy jste vůči nám v pozici potenciálního nebo stávajícího obchodního partnera v rámci námi provozovaného affiliate programu, nebo jste potenciálním či stávajícím zákazníkem našeho obchodního partnera v rámci námi provozovaného affiliate programu nebo obchodního partnera – dodavatele energií, případně jste zástupcem, pracovníkem, členem statutárního orgánu našeho obchodního partnera, anebo jste návštěvníkem našich internetových stránek (dále jen „Vy“), k jakým účelům a jak dlouho tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracováváme, komu a z jakého důvodu je můžeme předat.

Tyto Informace se týkají zpracování Vašich osobních údajů, které jsme získali přímo od Vás, prostřednictvím našich internetových stránek, a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím jejich postavení vůči nám.

Tyto Informace jsou účinné od 1. 4. 2019 (ve znění aktualizovaném ke dni 23. 9. 2019) a jsou vydány v souladu s GDPR za účelem zajištění naší informační povinnosti jako správce dle čl. 13 GDPR.


2. Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Credia Invest s.r.o., sídlem Jahnova 8, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 288 16 871, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 29049, kdy aktuální kontaktní údaje jsou dostupné na www.onlineprijem.cz/dokumenty.


3. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě a prostřednictvím které je Společnost schopna takovou fyzickou osobu identifikovat.

Zpracováváme pouze takové Vaše osobní údaje, jejichž zpracování je pro nás nezbytné pro poskytování našich služeb, případně osobní údaje potřebné pro naši vzájemnou obchodní komunikaci a spolupráci. Mimo to zpracováváme Vaše osobní údaje pro plnění právní povinnosti a zajištění ochrany našich oprávněných zájmů v souvislosti s našimi vzájemnými vztahy.

Společnost tedy může zpracovávat následující kategorie osobních údajů:

3.1. Základní identifikační a kontaktní údaje

Jedná se o takové údaje, které jsou nutné především pro uzavření a plnění smlouvy a jedná se zejména o následující osobní údaje:
• akademický titul;
• jméno a příjmení;
• datum narození, případně IČO/DIČ;
• adresa trvalého bydliště/adresa sídla;
• podpis;
• e-mailová adresa;
• telefonní číslo; a
• doručovací nebo jiná kontaktní adresa.

3.2. Údaje související s poskytovanou službou

Jedná se o následující osobní údaje související s poskytovanou službou nebo způsobem obchodní spolupráce:
• adresa odběrného místa;
• kód EAN/kód EIC;
• dosavadní dodavatel energií;
• výše odběru energie;
• fakturace a další údaje, které jsou obsaženy na faktuře či smlouvě o dodávkách energií;
• identifikační číslo (ID);
• IP adresa;
• cookies; a
• další údaje nezbytné pro plnění smlouvy vyplývající z právních předpisů.

3.3. Údaje o komunikaci s Vámi

I v průběhu vzájemného obchodního vztahu získáváme Vaše osobní údaje v podobě elektronické, písemné či telefonické komunikace, která je nutná pro řádné poskytování služeb naší Společností.


4. Účel, doba a právní důvod zpracování osobních údajů

4.1 Plnění smluvní povinnosti

Společnost získává a zpracovává Vaše osobní údaje za účelem plnění smluvních povinností, zejména za účelem uzavření, změny a ukončení smlouvy, kdy právním titulem zpracování je plnění smlouvy. Společnost dále může získávat a zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem přípravy smlouvy před jejím uzavřením na Vaši žádost. Společnost dále zpracovává Vaše osobní údaje obdobným způsobem pro zajištění Vašich obchodních zájmů a potřeb.

Pro tyto účely jsou zpracovávány osobní údaje v rozsahu základních identifikačních a kontaktních údajů a údajů souvisejících s poskytovanou službou.

Tyto osobní údaje jsou Společností zpracovávány pouze po dobu existence smluvního vztahu, po jeho skončení pouze v případě, kdy tak ukládá zákon nebo je-li to nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti.

4.2 Plnění zákonné povinnosti

Při poskytování služeb je Společnost povinna plnit zákonné povinnosti vyplývající zejména z následujících právních předpisů, a to zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen „ZoÚ“); zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“).

Některé osobní údaje mohou být uvedeny na účetních dokladech (tedy na fakturách či jiných dokladech). Následující zákony ZoÚ, ZDP nebo ZDPH ukládají Společnosti tyto doklady uchovávat, a to až po dobu 10 let. Pokud Společnosti tedy vznikne zákonná povinnost tyto doklady archivovat, jsou uloženy spolu s nimi i Vaše osobní údaje uvedené na příslušném daňovém dokladu.

Společnost z důvodu plnění zákonných povinností poskytuje Vaše osobní údaje vedle zpracovatelů také dalším příjemcům osobních údajů, kterými jsou především státní orgány, a to zejména za účelem (i) poskytnutí osobních údajů na vyžádání orgánů činných v trestním, přestupkovém či správním řízení, (ii) splnění zákonných informačních povinností vůči Energetickému regulačnímu úřadu, Úřadu pro ochranu osobních údajů, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, České obchodní inspekci, Evropské komisi, České národní bance, Českému telekomunikačnímu úřadu, (iii) a pro další zákonem vymezené účely i jiným subjektům. Společnost zpracovává tyto osobní údaje v rozsahu a době, jak jsou stanoveny obecně závaznými právními předpisy, nejdéle však po dobu 10 let po ukončení posledního smluvního vztahu se Společností.

4.3 Oprávněný zájem

Společnost zpracovává Vaše osobní údaje i v případech, kdy její oprávněné zájmy jakožto správce převažují nad oprávněnými zájmy Vás jakožto subjektů údajů. Společnost přitom zohledňuje váhu samotného oprávněného zájmu, Vaše rozumné očekávání ohledně zpracování Vašich osobních údajů a vztah mezi Vámi a Společností. Společnost zpracovává Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, aniž by k takovému zpracování bylo zapotřebí Vašeho souhlasu, a to pro níže uvedené účely:

4.3.1 Ochrana základních práv a oprávněných zájmů Společnosti

Za účelem ochrany svých základních práv a oprávněných zájmů, které Společnosti vyplývají z obecně závazných právních předpisů a smluv, jejichž smluvní stranou Společnost je, může Společnost Vaše osobní údaje zpracovávat v rámci vedených sporů, kontrol, šetření, řízení a ve vztahu k Vám a třetím osobám (včetně státních orgánů), a to po dobu, která stanovenou obecně závaznými právními předpisy, nejdéle však po dobu 3 let po ukončení posledního smluvního vztahu se Společností.

4.3.2 Vymáhání splnění závazků

V případě nutnosti vymáhat neuhrazené závazky vyplývající ze vzájemných vztahů Společnosti a jejích zákazníků, případně obchodních partnerů, včetně případů, kdy Společnosti vznikla škoda či jiná újma, může Společnost rovněž za tímto účelem zpracovávat Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu spočívajícího ve vymáhání svých pohledávek a/nebo určení, ochraně a výkonu právních nároků Společnosti. Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem může Společnost uchovávat po dobu promlčecích lhůt dle obecně závazných právních předpisů.

4.4 Souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě, že nám udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů, budeme Vaše osobní údaje využívat za účelem zasílání novinek o našich produktech a službách, marketingových nabídek a jiných obchodních sdělení souvisejících s našimi produkty a službami, případně s produkty a službami našich obchodních partnerů – dodavatelů energií, zejm. společnosti Česká Regionální Energetika a.s., se sídlem Labský Palouk 495, Polabiny, 530 09 Pardubice, IČ: 045 49 295 (dále jen „ČRE“). V tomto případě jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě a v rozsahu podle Vámi uděleného souhlasu.

Pokud nám udělíte souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu, zpracováváme s Vaším souhlasem kontakty, které nám dáte k dispozici (přímo Vy nebo prostřednictví třetí osoby) pro účely marketingového oslovení s nabídkou našich produktů a služeb, jakož i produktů a služeb našich obchodních partnerů – dodavatelů energií, zejm. společnosti ČRE.

V případě, že nám udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů, budeme dále Vaše osobní údaje využívat za účelem přípravy textu smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a/nebo plynu, příp. smlouvy o dodávce elektřiny a/nebo plynu (včetně dalších s ní souvisejících dokumentů) s našimi obchodními partnery – dodavateli energií (to včetně kontaktování Vás za účelem doplnění informací a podkladů pro naplnění tohoto účelu), jejich následného uložení, archivace a sdílení s našimi obchodními partnery v rámci námi provozovaného affiliate programu prostřednictvím námi provozovaného informačního systému, jakož i jejich předání našich obchodním partnerům – dodavatelům energií.

Takto poskytnuté osobní údaje budou uchovávány po dobu 3 let ode dne udělení souhlasu; v případě uzavření smluvního vztahu se společností ČRE budou osobní údaje uchovávány po dobu do ukončení Vašeho posledního smluvního vztahu se společností ČRE a dále po dobu 3 let ode dne řádného splnění veškerých Vašich finančních závazků z takového smluvního vztahu nebo jeho zániku. Svůj souhlas však můžete kdykoli odvolat (podrobněji viz čl. 8.7 Informací). Odvolání souhlasu působí pouze do budoucna a není jím tedy dotčena zákonnost předchozího zpracovávání založeného na tomto souhlasu.

4.5 Cookies

Při používání našich internetových stránek může docházet ke zpracování Vašich osobních údajů prostřednictvím cookies, a to například za účelem analýzy návštěvnosti našich internetových stránek nebo poskytování funkcí sociálních médií. Tyto osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu (prostřednictvím nastavení cookies v daném prohlížeči).

Více informací o tom, jak používáme cookies, naleznete na www.onlineprijem.cz/cookies.


5. Zdroje získávání osobních údajů

Společnost získává Vaše osobní údaje především přímo od Vás, a to v rámci jednání o uzavření smlouvy a dále v průběhu jejího plnění. Vaše osobní údaje také můžeme získat zprostředkovaně od třetí osoby.


6. Zpracování a předávání osobních údajů třetím stranám

Společnost zpracovává Vaše osobní údaje manuálně i automatizovaně, přitom však nedochází k automatizovanému rozhodování, které by mohlo mít vliv na Vaše práva.

K ochraně Vašich osobních údajů se Společnost staví zodpovědně, a proto přijala taková organizačně-technická opatření k zabezpečení ochrany Vašich osobních údajů, která odpovídají požadavkům příslušných právních předpisů.

Společnost zpracovává Vaše osobní údaje především za využití vlastních zaměstnanců. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založené na oprávněných zájmech a účelech, které jsou uvedeny výše, mohou být Vaše osobní údaje zpracovávány třetími osobami, které Společnost využívá jako dodavatele odborných a specializovaných služeb. Pokud tyto osoby zpracovávají osobní údaje předané Společností, zpracovávají je pouze v rámci Společností vymezených pokynů a účelů zpracování a nesmí tyto osobní údaje využívat k jiným účelům. Zároveň poskytují záruky, kterými zabezpečují technickou a organizační ochranu námi předaných osobních údajů, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. K takovému zpracování se nevyžaduje Váš souhlas, neboť takové zpracování umožňuje přímo právní předpis.

Ve smyslu výše uvedeného, může Společnost ve svém oprávněném zájmu poskytnout Vaše osobní údaje následujícím kategoriím zpracovatelů:
• obchodní partneři nabízející produkty a služby Společnosti a zajišťující péči o zákazníky;
• poskytovatelé IT služeb;
• poskytovatelé archivačních služeb;
• poskytovatelé poštovních služeb;
• poskytovatelé služeb elektronických komunikací;
• marketingové agentury;
• externí právní zástupci; a
• auditorské společnosti.

Se zpracovateli osobních údajů jsme uzavřeli smlouvy o zpracování osobních údajů, které zaručují nejméně stejnou úroveň ochrany Vašich osobních údajů jako tyto informace.

Vaše osobní údaje mohou být taktéž předány společnosti Česká Regionální Energetika, se sídlem Labský Palouk 495, Polabiny, 530 09 Pardubice, IČ 045 49 295 a společnosti innogy Energie s.r.o., se sídlem Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10, IČ: 499 03 209.

Společnost rovněž může předat Vaše osobní údaje za účelem splnění zákonné povinnosti třetím osobám na základě uplatnění jejich zákonné pravomoci vyžadovat předání takových osobních údajů. Jedná se zejména o následně vymezené kategorie příjemců:
• Orgány činné v trestním řízení (zejm. soudy, státní zastupitelství, Policie ČR);
• Další státní orgány.

Vaše osobní údaje těmto subjektům však poskytujeme pouze tehdy, pokud nám takovou povinnost stanoví příslušný zákon.


7. Zabezpečení osobních údajů

Společnost zavedla a udržuje nezbytná přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší péčí o Vás a s ohledem na Vaše práva, odpovídající možnému hrozícímu riziku pro Vás, jakožto subjekt údajů. Zároveň Společnost zohledňuje stav technologického vývoje s cílem chránit osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Mimo jiné mohou tato opatření zahrnovat zejména přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti zaměstnanců, kteří mají přístup k osobním údajům, školení zaměstnanců, pravidelné zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, softwarovou ochranu zařízení, na kterých jsou osobní data uložena a další.


8. Vaše práva k osobním údajům

Uplatníte-li jakékoliv své právo dle tohoto čl. 8 Informací nebo dle platných právních předpisů, Společnost informuje o přijatém opatření nebo vymazání Vašich osobních údajů nebo omezení zpracování v souladu s Vaším požadavkem každého příjemce, kterému byly tyto údaje poskytnuty podle čl. 6 těchto Informací, pokud takové sdělení bude možné a/nebo nebude-li vyžadovat nepřiměřené úsilí.

Pokud si přejete uplatnit tato práva a/nebo získat příslušné informace, můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu: info@onlineprijem.cz nebo písemně na adrese sídla Společnosti.

V případě, že budete uplatňovat svá níže uvedená práva, může od Vás Společnost pro účely autentizace požadovat poskytnutí některých identifikačních informací, které jste nám již dříve poskytli. Poskytnutí takových údajů je nezbytné pro ověření, zda byl příslušný požadavek skutečně zaslán Vámi. Odpovíme Vám do jednoho měsíce po obdržení Vaší žádosti, přičemž si však vyhrazujeme právo tuto lhůtu prodloužit o dva měsíce.

8.1. Právo na přístup k osobním údajům

Podle čl. 15 GDPR máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, které zahrnuje právo získat od nás:
• potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje,
• informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od nás opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU, v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

V případě opakované žádosti jsme oprávněni za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

8.2. Právo na opravu nepřesných údajů

Podle čl. 16 GDPR máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o Vás zpracováváme. Máte ovšem rovněž povinnost oznamovat nám změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň jste nám povinni poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, nejsou přesné. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti.

8.3. Právo na výmaz osobních údajů

Podle čl. 17 GDPR máte právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, neprokážeme-li oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Máme nastaveny mechanismy pro zajištění automatické anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány.

8.4. Právo na omezení zpracování

Podle čl. 18 GDPR má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování.

8.5. Právo na přenositelnost osobních údajů

Podle čl. 20 GDPR máte právo na přenositelnost údajů, které se Vás týkají a které jste nám poskytli, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Zároveň máte právo žádat nás o předání těchto údajů jinému správci.

V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze Vaší žádosti vyhovět.

8.6. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Podle čl. 21 GDPR máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů Společností.

V případě, že neprokážeme existenci závažného oprávněného důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zpracování na základě námitky ukončíme bez zbytečného odkladu.

8.7. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním svých osobních údajů, můžete jej kdykoliv po udělení odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to písemně na naší kontaktní adrese, prostřednictvím e-mailové adresy info@onlineprijem.cz, nebo na zákaznické lince 840 830 820.

Pokud svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvoláte, není tím dotčeno zpracování Vašich osobních údajů ze strany Společnosti pro jiné účely, než pro které byl souhlas udělen, a na základě jiných právních titulů, v souladu s těmito Informacemi.

8.8. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Máte právo podat stížnost týkající se našeho zpracovávání Vašich osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úřadu: www.uoou.cz.

9. Aktualizace Informací o zpracování osobních údajů

Tímto Vás upozorňujeme, že tyto Informace o zpracování osobních údajů můžeme upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Informací se stanou účinnými po jejich zveřejnění na www.onlineprijem.cz/dokumenty.